Home

Coronascan brengt economische effecten Dronten in beeld

Coronascan brengt economische effecten Dronten in beeld 28 juli 2021.  De gemeente Dronten heeft de impact van de corona-pandemie op de Drontense economie laten onderzoeken. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de economische gevolgen van corona voor prominente sectoren in Dronten zoals agrofood, vrijetijdseconomie, retail, industrie en logistiek.

De afgelopen 15 maanden heeft de gemeente boven op de steun vanuit het Rijk diverse tijdelijke maatregelen genomen. Zoals het faciliteren van ondernemerschap door terrasverruiming, afschaffen precariobelasting, het scholingsfonds voor om- en bijscholing voor werknemers en werkgevers, gesprekstafels met diverse getroffen sectoren, uitvoering van de landelijke inkomensregelingen, belacties, coronaproof inrichten van de openbare ruimte, uitstel of kwijtschelding van belastingen en tijdelijke verruiming van openingstijden van supermarkten op zon- en feestdagen. "Ook zijn er frequent nieuwsbrieven over de corona-steunpakketten gestuurd aan ondernemers in samenwerking met LTO, OVDD en Stichting Does en hebben we ondernemers opgeroepen om zich te melden als ze hulp nodig hebben", aldus de Gemeente.

Team
Veel ondernemers hebben het afgelopen anderhalf jaar daardoor ook contact opgenomen met het Corona Coördinatieteam van de gemeente. Ondernemers gaven aan waar zij tegenaan liepen, steun bij nodig hadden of vroegen waar kon worden meegedacht en maatwerk kon worden geboden. Op basis daarvan heeft het college twee steunmaatregelenpakketten vastgesteld. "De coronamaatregelen laten daarbij zien dat goede ondersteuning aan ondernemers vaak om maatwerk vraagt", schrijft de Gemeente.

Langere termijn
Wethouder Korting: "Voor de economie en de arbeidsmarkt na de coronacrisis breekt nu een nieuwe fase aan die gericht is op de langere termijn. In aanloop naar een mogelijke afbouw van de Rijksteunmaatregelen moeten we nu al kijken naar kansen voor een duurzame, toekomstbestendige en slimme economie die bijdraagt aan brede welvaart en tegelijkertijd kansen grijpt voor onze opgaven op het gebied van klimaat, energie, digitalisering en circulaire economie. Het economisch herstel na corona moet zich richten op het vormen van economisch aantrekkelijke gemeente met vitale stads- en dorpscentra als toekomstbestendige woon- en werklocaties".

Input
De coronascan is tot stand gekomen op basis van deskresearch en gesprekken met ondernemers. In totaal zijn er vier groepsgesprekken gevoerd: met ondernemers in de agrofood, de vrijetijdseconomie, de retail en ondernemers uit de industrie en logistiek. Ook de OVDD (Ondernemersvereniging De Driehoek) heeft input geleverd op de coronascan.

Kansen voor herstel
Uit de coronascan blijkt dat het reguliere economische beleid en de daaruit voortvloeiende acties – die vaak vóór corona tot stand zijn gekomen – nu al de nodige aanknopingspunten bieden om mee verder te gaan. Daarnaast zijn in de coronascan ook kansen voor herstel van de economie, ondernemerschap en innovatieve en creatieve kansen opgenomen. Daarbij is ook in beeld gebracht wat beschikbaar, kansrijk en noodzakelijk is aan corona-steunmaatregelen vanuit Europa, Rijk, provincie en de regio.

Klik hier om naar de notitie van de coronascan en denklijnen te gaan.

Bron: Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Handel & Wandel is een uitgave van Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD). Kijk voor meer informatie op www.ovdd.nl

Realisatie: Sybit - Software op Maat